Η χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο πού να υιοθετεί νέες σύγχρονες όσο και δοκιμασμένες πρακτικές για τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και τις εργασιακές σχέσεις. Οι νέες αυτές πρακτικές θα πρέπει να εξυπηρετούν διάφορους βασικούς στόχους, δηλαδή να είναι ορθολογικές, διαφανείς, κοινωνικά δίκαιες, αναπτυξιακές και, τέλος, να συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, είναι αναγκαίος ο ορθολογικός επανασχεδιασμός της δημόσιας διοίκησης με ουσιαστικό διάλογο με το δημόσιο προσωπικό ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, χρήσιμη για τους πολίτες και εργαλείο υλοποίησης του εκάστοτε κυβερνητικού σχεδιασμού.