Η απασχόληση είναι βασική παράμετρος της ανάπτυξης αλλά και της ισορροπίας στην κοινωνία. Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας και καθιέρωση ενεργών πολιτικών απασχόλησης, ενημέρωσης κι εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες εργατικού δυναμικού.