Στην υπηρεσία του πολίτη με ρόλο κυρίως εποπτικό, ρυθμιστικό κι ελεγκτικό. Επιδίωξη θα πρέπει να είναι ένας ορθολογικά σχεδιασμένος και κατάλληλα στελεχωμένος δημόσιος τομέας με μείγμα στελεχών τόσο από τον δημόσιο όσο κι από τον ιδιωτικό τομέα, υποστηριζόμενος από νέες τεχνολογίες κι εκπαιδευμένο προσωπικό έτσι ώστε να είναι ευέλικτος, αποτελεσματικός και φιλικός στον πολίτη και στο επιχειρείν. Σε σχέση με τη λειτουργία του το κράτος θα πρέπει

(α) να αξιοποιήσει πλήρως τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τις οποίες υπάρχει σημαντική αντίδραση από συμφέροντα πού βλάπτονται από την ταχύτητα και τη διαφάνεια που προσφέρονται από τις τηλε-υπηρεσίες, μέσα από την ηλεκτρονική διασύνδεσή του κάτω από ένα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο,

(β) να αποσυρθεί από τους κλάδους όπου κυριαρχεί ο ανταγωνισμός,

(γ) να αποσυρθεί από τους κλάδους όπου ακόμα κυριαρχούν τα φυσικά μονοπώλια διατηρώντας όμως την ιδιοκτησία των υποδομών και τον ρόλο του εγγυητή του δημόσιου συμφέροντος,

(δ) να αποτελεί μια ισχυρή κι αποτελεσματική παρουσία στον κοινωνικό τομέα,

(ε) να μεριμνά για την βελτίωση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης με ιδιαίτερη στην ταχύτητα,

(στ) να δημιουργήσει έναν ισχυρό κοινωνικό ιστό ασφαλείας,

(ζ) να αναπτύσσει αμοιβαία επωφελή συνεργασία ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα,

(η) να ενισχύσει την τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε αυτή να παίξει αποτελεσματικά τον θεσμικό της ρόλο και, τέλος,

(θ) να δημιουργήσει, όπου χρειάζεται, ισχυρές κι ανεξάρτητες ρυθμιστικές κι εποπτικές αρχές με ιδιαίτερη έμφαση στο σεβασμό στην ανεξαρτησία τους. Απαραίτητος όρος επαναπροσδιορισμού της δομής και λειτουργίας του κράτους πρέπει να είναι ο διάλογος της πολιτικής ηγεσίας με το δημόσιο προσωπικό του οποίου η εμπειρία είναι απαραίτητη για ένα τέτοιο ιστορικής σημασίας για την χώρα έργο.