Οι μεγάλοι και διαχρονικοί ασθενείς της οικονομίας στην Ελλάδα είναι τα συστήματα ασφάλισης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Ιδιαίτερα το ασφαλιστικό σύστημα είναι σε στάδιο κατάρρευσης μη δυνάμενο να ανταποκριθεί στον προορισμό του. Ο ακρογωνιαίος λίθος για την οριστική δημοσιονομική εξυγίανση και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη είναι η διαρκής ενασχόλησή μας με το ασφαλιστικό σύστημα. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με έντονη δημογραφική γήρανση και σημαντική ανισορροπία μεταξύ ενεργού κι ανενεργού εργατικού δυναμικού, πιστεύουμε ότι είναι η μεγάλη στιγμή για τη χώρα να επαναπροσδιορίσει την δομή και την λειτουργία τόσο των τριών ασφαλιστικών πυλώνων όσο και του συστήματος υγείας και περίθαλψης μέσα από τη συνεργασία του κράτους και του ιδιωτικού τομέα και με πλήρη εγγυοδοτική προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να ξεπερασθούν συμπλέγματα και ταμπού πολλών δεκαετιών και να αρχίσει άμεσα ένας στοχευμένος διάλογος με κάθε εμπλεκόμενο μέρος γιατί η σχετική κοινωνική συναίνεση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αλλαγής.